Módszertani műhely

Egy középiskolai projekt a fenntartható fejlődésről

VARGA BENCE egyetemi hallgató, ELTE TTK FFI; v.bence997@gmail.com

A projektmunka jelentősége

A földrajz tantárgy rendkívül tág ismeretanyagot foglal magában, amelyben megjelennek a környezeti problémák és az ezzel kapcsolatos fenntarthatósági kérdések is. A környezettudatos szemlélet elsajátítása napjainkban egyre fontosabb szempont, hiszen bolygónk folyamatosan romló környezeti állapota égető problémákat ró a társadalomra, ezért környezeti szempontból az egyéni felelős magatartás épp oly fontos tényező, mint a nagyobb léptékeken zajló regionális és globális folyamatok. Mivel a téma szétfeszíti a tanórai kereteket, érdemes részben projekttanulás keretében feldolgozni. A tanulók a projektmunka során részletekbe menően megismerkedhetnek a globális környezeti problémákkal, majd a megszerzett és feldolgozott információkat saját szemüvegükön keresztül közvetíthetik például multimediális produktumok formájában. A munkafolyamat egyaránt igényel kritikus szemléletmódot, elemző attitűdöt és kreatív feldolgozási készségeket, ezért komplex módon fejleszti a tanulók problémamegoldó képességét, így hozzásegítve a diákokat a környezettudatos szemlélet elsajátításához.

Fenntartható fejlődés – szemlÉletmódok projekt bemutatása

Évfolyam: 10. osztály

Cél: a tanulók megismerjék a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos dilemmákat, komplex képet kapjanak a világ globális környezeti problémáiról és azok okairól, következményeiről, kritikus szemlélettel tekintsenek a globális folyamatokra. A projekt kiemelt célja, hogy a tanulók azonosítsák a Földet fenyegető globális környezeti hatásokat, elgondolkodjanak a lehetséges megoldásaikon, és felelős hozzáállás alakuljon ki bennük. 

Tantervi kapcsolódások: Fenntarthatóság – kérdőjelekkel tantervi témakör, tankönyvi fejezet

A projektfeladat a fenntarthatóság kérdéseire és a környezettudatos életmód szerepére hívja fel a figyelmet. Teljesítésének előfeltétele a témához kapcsolódó alapismeretek elsajátítása, amire a 10. évfolyam végén kerül sor. A fenntarthatóság témaköre rendkívül széles spektrumon mozog, számos nézőpontból megközelíthető. A téma komplexitásából adódóan a tankönyv csupán a legfontosabb problémákkal, dilemmákkal foglalkozik érintőlegesen, de kiindulási alapnak ez elegendő.

Ismeretek, alapfogalmak: ökológiai lábnyom, túlfogyasztás, újrahasznosítás, nyersanyagok, megújuló energiaforrások, ökológiai gazdálkodás, üvegházhatás, üvegházhatású gázok, szmog, karbonsemlegesség, kvótakereskedelem, turisztikai túlterhelés, jólét-jóllét, fogyasztói társadalom, „zöldre mosás”, biotechnológia

Fejlesztendő kulcskompetenciák (illeszkedése a 2020-as Nemzeti alaptantervhez)

A projekt során a tanulók változatos tevékenységeket végeznek, amelyek az alábbi kompetenciák elsajátításában segítik őket:

 • kommunikációs kompetenciák: a feladatvégzés alapfeltétele a kompromisszumkészség, az ötletek és a gondolatok megfogalmazása, valamint a produktum elkészítésénél is a kommunikációs készség fejlesztésére helyeződik a hangsúly;
 • a személyes és társas kapcsolati kompetenciák: a projektfeladat kooperatív munkaformát igényel, ezért a hatékony csoportdinamikához fontos, hogy a csoporttagok jó személyes és társas kapcsolati kompetenciákkal rendelkezzenek, illetve a projektmunka során finomítsák ezeket;
 • a kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: az elkészítendő produktumok műfaji sajátosságuknál fogva, nélkülözhetetlen feltételként értelmezik a kreativitást és az önkifejezést. Mind a podcast, mind a vlog kulturális termékek, amelyek egyaránt magukba foglalnak objektív és szubjektív állításokat;
 • a tanulni tudás készségének fejlesztése: a szükséges tanulási készségeket figyelembe vevő heterogén csoportkialakítás történik tanári irányítással;
 • digitális kompetenciák: a tanulóknak a projektmunka produktumaként egy digitális alkotást kell bemutatniuk, tehát a folyamat során a digitális eszközök és szoftverek kezelését gyakorolják, ezen felül az információgyűjtés esetében is az online térben is elérhető források böngészésével mélyítik ezen kompetenciájukat.
A fenntartható fejlődési célok (forrás)

Órakeret: 4 óra (kisprojekt)

A projekt leírása

A projekt során a tanulók 4-5 fős csoportokban mélyednek el a fenntarthatóság különböző aspektusaiban, majd a szerzett információkat és tapasztalatokat podcast vagy vlog formájában dolgozzák fel. A projekt három tanórát vesz igénybe, és ezen felül otthoni, szabadidős munkavégzést is igényel.

A projekt időterve

 1. tanítási óra: a már feldolgozott tananyag, téma összefoglalása, ismétlése, a projektfeladatok ismertetése, csoportok kialakítása, témakörök kiválasztása;
 2. tanítási óra: csoportos kutatómunka, információgyűjtés, konzultáció a tanárral – kérdések megválaszolása, egyeztetés, támpontok nyújtása;
 3. házi feladat (kb. 2-3 munkaóra): kivitelezés, megvalósítás (igény szerint az iskola infrastruktúrájának, technikai eszközeinek igénybevételével a délutáni földrajzszakkör idősávjában vagy egy előre egyeztetett időintervallumban);
 4. tanítási óra: a projekt bemutatása, prezentálás, értékelés.

A csoportok által választható témakörök

 1. csoport – Élelmiszertermelés (globális húsipar, pálmaolaj, biogazdálkodás, fenntartható öntözési rendszerek, fairtrade, helyi gazdálkodás – ellátási láncok, élelmiszerhulladék stb.)
 2. csoport – Energiafelhasználás (megújuló vs. fosszilis energiaforrások, atomenergia, energiatárolás, nem konvencionális nyersanyagkészletek, globális energiapiacból adódó függőség, kvótakereskedelem, lakossági energiatermelés stb.)
 3. csoport – Közlekedés (áruszállítás: import/export, (túl)turizmus, karbonsemlegesség, elektromos járművek, sharing rendszerek, közösségi közlekedés, önvezető járművek stb.)
 4. csoport – A fogyasztói oldal (fogyasztó társadalom, túlfogyasztás, újrahasznosítás, csomagolásmentes boltok, zero waste életmód, jólét vs. jóllét, DIY stb.)
 5. csoport – A gazdasági oldal (körforgásos gazdaság, „zöldre mosás”, nyersanyaggazdálkodás – másodlagos nyersanyagok, zöld marketing stb.)

Részletek, utasítások, elvárások

A csoportok kialakításánál a tanulási készségek fejlesztése az elsődleges szempont, a csoportok eltérő tanulási és digitális technológiaalkalmazási képességű, illetve lehetőség szerint eltérő környezeti szemléletű és kompetenciákkal rendelkező diákokból állnak össze.

A csoportok által projektproduktumként elkészítendő podcast vagy vlog esetében kioszthatók fiktív szerepek és egyfajta „meghívott vendégekként” is megjelenhetnek az egyes szereplők (pl. multinacionális vállalat vezérigazgatója, környezetvédelmi aktivista, környezetvédelemért felelős miniszter, független szakértő, helyi termelő). 

A podcastnak és a vlognak az adott témát informatívan és figyelemfelkeltően kell bemutatnia, kiemelve a tartalom okait, összefüggéseit, következményeit és a problémák lehetséges megoldásait. Fakultatívan beemelhetők a személyes tapasztalatok, mindennapi életben érzékelhető hatások, példák, jó gyakorlatok. A tartalmi és a technikai kérdésekben való segítségkérés esetén a szaktanár a tanulók rendelkezésére áll megadott időpontokban.

A podcast követelményei: egy maximum 15 perces szerkesztett hanganyag .wav/.mp3 (legalább 320 kb/sec) formátumban (ajánlott ingyenes szoftver: Audacity).

A vlog követelményei: egy maximum 8 perces .avi/.mp4 (legalább 720 p felbontású) formátumú szerkesztett videóanyag (ajánlott ingyenes szoftver: Windows Movie Maker).

A tanulóknak hivatkozniuk kell a szakirodalmi forrásokra (tudományos cikkek, tanulmányok, szakmai folyóiratok, dokumentumfilmek, konferencia előadások, ismeretterjesztő videók, podcastek, interjúk stb.), állításaikat tényekkel, (számszerű, nagyságrendi) adatokkal alá kell támasztaniuk. Törekedniük kell arra, hogy több nézőpontból megvilágítsák a témát, ütköztessetek pro és kontra érveket is.

Az elkészült produktumokat a tanulóknak el kell küldeniük a tanár számára a megadott ímélcímre a bemutató előtt legkésőbb 48 órával. A legjobban sikerült produktumok a szerzők beleegyezésével felkerülnek az iskola virtuális platformjaira (honlap, YouTube csatorna, Facebook oldal stb.).  

Ötletelés csoportmunkában (fotó: Makádi M.)

Értékelési szempontok

A csoportok által készített produktumok értékelés három fő szempont alapján történik: tartalom, forma és kooperáció. Az értékelés három szinten valósul meg: tanári értékelés (3×20 pont), társértékelés (3×5 pont) és önreflexió (3×5 pont) formájában. Minden szempontra 30 pont kapható – tehát összesen 90 pont érhető el.

Mintafeladat

Bemutató podcast: SzemlÉletmódok: Fenntarthatóság kérdőjelekkel

Javasolt szakirodalmi források a téma feldolgozásához

 • Berners-Lee, Mike (2020): Nincs B bolygó. – Pallas Athéné Könyvkiadó, Budapest. 308 p.
 • Bihariné Krekó Ilona (2019): Fenntarthatóságra nevelés – a jövő útja. – A Kisgyermek 3. 4.
 • Csath Magdolna (szerk., 2020): A fenntarthatóság árnyalatai. – Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest. 210 p.
 • Foer, Jonathan Safran (2020): Globális öngyilkosság – Bolygónk megmentése a reggelinél kezdődik. – Helikon Kiadó, Budapest. 304 p.
 • Forbers, Angus (2020): Bolygónk globális hatósága. – Pallas Athéné Könyvkiadó, Budapest. 142 p.
 • Gates, Bill (2021): Hogyan kerüljük el a klímakatasztrófát? Lehetőségeink a megoldást jelentő áttöréshez. – Libri Könyvkiadó, Budapest. 300 p.
 • Horváth Balázs (2020): A fenntarthatóság pszichológiája. – A környezeti problémák emberi oldala. – Typotex Kiadó, Budapest. 533 p.
 • Kovács Róbert (2019): Klímaváltozás – Pánik és tagadás között. – Typotex Kiadó, Budapest. 212 p.
 • Liegey, Vincent – Madelaine, Stéphane – Ondet, Christophe – Veillot, Anne-Isabelle (2016): Jólét gazdasági növekedés nélkül – A nemnövekedés felé. – Eszmélet Alapítvány, Budapest. 166 p.
 • Meadows, Donella H. – Meadows, Dennis L. – Randers, Jørgen – Behrens, William W. (1973): A növekedés határai. – Kossuth Kiadó, Budapest. 228 p.
 • Varga Attila (2020): A fenntarthatóságra nevelés elméleti alapjai és egész intézményes megközelítése. Habilitációs dolgozat. – Eötvös Loránd Tudományegyetem, Ember-Környezet Tranzakció Intézet, Budapest. 212 p.
 • A fenntarthatóságról világosan. – https://www.youtube.com/watch?v=mdoC2P4nP3A
 • Földrajz 9–10. tankönyv, II. kötet. – Oktatási Hivatal, Budapest. https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_10_nat2020/lecke_05
 • The Sustainable Development Goals (SDGs) and higher education. – E4J Global Podcast Series – Episode 1: The Sustainable Development Goals (SDGs) and higher education
 • Zöld Gazdaság 2. rész – Hogyan lehet fenntartható az energiaipar? – https://www.youtube.com/watch?v=dc7K2JpmGcs
 • 10 apróság, amivel megmentheted a Földet. – https://www.youtube.com/watch?v=5M_X6vp8kp8

Kiemelt kép forrása

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük